Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Antares" w Sochaczewie

Deklaracja dostępności

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklarację sporządzono dnia: 2021-02-11

Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 2022-08-29

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Tomasz Dymkowski , adres e-mail: pow@powiatsochaczew.pl

Informacja zwrotna

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Postępowanie odwoławcze

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynków

Placówka Opiekuńczo Wychowawcza „Antares” w Sochaczewie, ul. Jana Matejki 18B, 96-500 Sochaczew

Do budynku prowadzi 1 wejście. Przy wejściu znajduje się podjazd dla wózków.

Dostosowanie korytarzy

Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze.

Dostosowanie schodów

Schody wewnątrz budynku prowadzą do sypialni wychowanków, nie mają platformy przyschodowej.

Dostosowanie wind

W budynku nie ma windy.

Dostępność pochylni

W budynku nie ma pochylni.

Dostępność platform

W budynku nie ma platformy.

Dostępność informacji głosowych

Budynek nie posiada systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Dostępność pętli indukcyjnych

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Dostosowanie parkingów

Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Prawo wstępu z psem asystującym

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dostępność tłumacza języka migowego

Brak dostępu


Data wytworzenia: 2021-02-11 Autor: powantares-bip@nowybip.pl Data publikacji: 2021-02-11 14:00 Osoba udostępniająca na stronie: powantares-bip@nowybip.pl Data ostatniej modyfikacji: 2022-08-29 Osoba modyfikująca: powantares-bip@nowybip.pl
Podmiot udostępniający informacje: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Antares" w Sochaczewie Data stworzenia : 2021-01-29 16:32 Autor : powantares-bip@nowybip.pl Data publikacji : 2021-01-29 16:32 Osoba udostępniająca na stronie : powantares-bip@nowybip.pl Data ostatniej modyfikacji : 2021-02-11 14:01 Osoba modyfikująca : powantares-bip@nowybip.pl