Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Antares" w Sochaczewie

Ochrona Danych Osobowych

Informacja w zakresie przetwarzania danych osobowych w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej "Atria"

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) tzw. RODO, Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza „Atria” informuje:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Atria"; ul. Jana Matejki 18; 96-500 Sochaczew, e- mail: pow@powiatsochaczew.pl
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych, e-mail: pow@powiatsochaczew.pl
 3. Przetwarzanie danych osobowych w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej "Atria"

odbywa się w następujących celach:

 • realizowania zadań w zakresie wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej (Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c RODO, oraz art. 7 pkt. 1 i 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 • zatrudnienia pracowników w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej "Atria" na podstawie art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy, zawierania umów cywilno-prawnych, organizacji stażu zawodowego, oraz praktyk studenckich, a także organizacji wolontariatu,
 • wystawienia faktury, rachunku, noty księgowej, prowadzenia księgowości oraz sprawozdawczości, dokonywania rozliczeń z kontrahentami,
 • drobnych spraw życia codziennego,
 • prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
 • prowadzenia dokumentacji wynikających z przepisów prawa.
 1. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach innych niż wynikające z art. 7 ust. 1 i 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej jest dobrowolne, do którego przysługuje prawo do:
 • żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych,
 • ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, jeśli zgoda została udzielona na ich przetwarzanie.
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest urząd ochrony danych osobowych
  w Warszawie.
 1. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Atria” nie prowadzi transferu danych osobowych do państwa trzeciego.
 2. Dane osobowe w zależności od kategorii będą przechowywane przez okres zgodny z założeniami Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt w PO-W. Szczegółowe informacje na temat długości przechowywania danych osobowych zostaną udzielone przed wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, lub na prośbę.

Data wytworzenia: 2021-02-11 14:28 Autor: powantares-bip@nowybip.pl Data publikacji: 2021-02-11 14:28 Osoba udostępniająca na stronie: powantares-bip@nowybip.pl Data ostatniej modyfikacji: 2023-04-05 Osoba modyfikująca: powantares-bip@nowybip.pl
Podmiot udostępniający informacje: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Antares" w Sochaczewie Data stworzenia : 2021-02-11 14:20 Autor : powantares-bip@nowybip.pl Data publikacji : 2021-02-11 14:20 Osoba udostępniająca na stronie : powantares-bip@nowybip.pl Data ostatniej modyfikacji : 2021-02-11 21:13 Osoba modyfikująca : powantares-bip@nowybip.pl