Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Antares" w Sochaczewie

Regulamin organizacyjny

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

 § 1.1. Regulamin  określa  szczegółową  organizację,  specyfikę  i  zakres  sprawowanej  opieki w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Antares” w Sochaczewie, zwanej dalej „Placówką”.

2. Do zakresu działania Placówki należy wykonywanie zadań wynikających w szczególności z:

1/ ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

2/ rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej;

3/ statutu;

4/ niniejszego regulaminu.  

§ 2.1. Placówka jest jednostką organizacyjną Powiatu Sochaczewskiego sprawującą pieczę zastępczą w formie instytucjonalnej.

2. Placówka  jest  placówką  opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego

3. Placówka ma siedzibę w miejscowości Sochaczew, powiat sochaczewski, województwo mazowieckie.

4. Obszar działania Placówki obejmuje teren powiatu sochaczewskiego. Placówka za zgodą starosty może przyjąć dziecko z terenu innego powiatu, jeżeli dysponuje wolnym miejscem.

§ 3. Kompleksową obsługę administracyjną, finansową w tym rachunkową i sprawozdawczą, organizacyjną oraz specjalistyczną Placówki prowadzi na podstawie przepisów o samorządzie powiatowym Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Atria” w Giżycach.

ROZDZIAŁ II

Cele i zadania placówki

§ 4.1. Do podstawowych zadań Placówki należy:

1/ zapewnienie dziecku całodobowej opieki i wychowania oraz zaspokojenie jego niezbędnych potrzeb, w szczególności: emocjonalnych, rozwojowych, zdrowotnych, bytowych, społecznych i religijnych;

2/ realizowanie przygotowanego we współpracy z asystentem rodziny planu pomocy dziecku;

3/ umożliwienie kontaktu dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba, że sąd postanowi inaczej;

4/ podejmowanie działań w celu powrotu dziecka do rodziny;

5/ zapewnienie dziecku dostępu do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych;

6/ objęcie dziecka działaniami terapeutycznymi;

7/ zapewnienie korzystania z przysługujących świadczeń zdrowotnych.

2. Zaspokajanie potrzeb, o których mowa w § 4 ust.1 pkt.1 Placówka realizuje, co najmniej na  poziomie obowiązującego standardu opieki  i wychowania.

3. Całodobowy pobyt dziecka w Placówce powinien mieć charakter przejściowy - do czasu powrotu dziecka do rodziny naturalnej lub umieszczenia w innych formach pieczy zastępczej.

4. Dziecko może przebywać w Placówce, do uzyskania pełnoletności, a po uzyskaniu pełnoletności, na dotychczasowych zasadach, do czasu ukończenia szkoły, nie dłużej jednak  niż do ukończenia 25 roku życia.

§ 5. Placówka współpracuje w zakresie wykonywanych zadań z sądem, powiatowym centrum pomocy rodzinie, rodziną, asystentem rodziny, organizatorem pieczy zastępczej oraz innymi osobami i instytucjami, które podejmują się wspierania działań wychowawczych placówki,
w szczególności w zakresie przygotowania dziecka do samodzielnego życia, jeżeli osoby  te uzyskają akceptację dyrektora placówki oraz pozytywną opinię organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

§ 6. Szczegółowe zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych, sposób klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji w formie jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz organizacji
i zakresu działania archiwów zakładowych określają instrukcje wprowadzone zarządzeniem Dyrektora Placówki.

ROZDZIAŁ III

Organizacja Placówki

§ 7.1. Dyrektor placówki obsługującej, o której mowa w § 3, kieruje Placówką przy pomocy wyznaczonego wychowawcy.

2. Dyrektor placówki obsługującej reprezentuje Placówkę na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za całokształt jej działalności.

3. Dyrektor placówki obsługującej wykonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Placówki.

4. Dyrektor na czas nieobecności w placówce obsługiwanej wychowawcy, o którym mowa w § 7, upoważnia w formie pisemnej innego pracownika.

§ 8. Strukturę  organizacyjną    Placówki   określa  schemat   organizacyjny stanowiący załącznik  do niniejszego regulaminu.

§ 9.1. Placówka przeznaczona jest dla 14 dzieci.

2. Liczba dzieci pozostających pod opieką 1 osoby pracującej z dziećmi w  Placówce  odpowiada potrzebom dzieci oraz rodzajowi prowadzonych zajęć.

3. Organizatorem  pracy  w  placówce  oraz  pracy  indywidualnej  z  dzieckiem jest wychowawca.

4. Wychowawca kierujący procesem wychowawczym dziecka realizuje zadania wynikające
z planu pomocy dziecku oraz pozostaje w stałym kontakcie z rodziną dziecka, przy czym wychowawca kieruje procesem wychowawczym do 3 wychowanków.

§ 10.1. Opiekę nocną organizuje się pomiędzy godziną 2200  a  800.

2. W godzinach nocnych opiekę sprawuje wychowawca.

3. Wychowawca pracujący z dzieckiem, sprawujący opiekę w godzinach nocnych jest obowiązany co najmniej trzykrotnie w ciągu nocy przeprowadzić obchód.

4. Rozkład zajęć z dziećmi oraz opiekę nocną określa harmonogram pracy ustalany przez dyrektora Placówki.

§ 11.1. W Placówce działa zespół do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka, zwany dalej „zespołem”.

2. Do zadań zespołu, o którym mowa w ust.1 należy:

1/ ustalenie aktualnej sytuacji rodzinnej dziecka;

2/ analiza stosowanych metod pracy z dzieckiem i rodziną;

3/ modyfikowanie planu pomocy dziecku;

4/ monitorowanie procedur adopcyjnych dzieci  z  uregulowaną  sytuacją  prawną  umożliwiającą przysposobienie;

5/ ocena stanu zdrowia dziecka i jego aktualnych potrzeb;

6/ ocena  możliwości  powrotu  dziecka  do  rodziny  lub  umieszczenia  go  w  rodzinnej  pieczy    zastępczej;

7/ informowanie sądu o potrzebie umieszczenia dziecka w placówce działającej na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe, przepisów ustawy o działalności leczniczej lub ustawy o pomocy społecznej;

8/ sporządzanie opinii o zasadności przysposobienia dziecka;

9/ sporządzanie opinii o kontaktach dziecka z rodziną biologiczną i wpływie tych kontaktów na dziecko;

10/ sporządzanie opinii o zasadności przysposobienia związanego ze zmianą miejsca zamieszkania dziecka na miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej mającej na celu stwierdzenie, że przysposobienie to leży w jego najlepszym interesie;

11/ sporządzanie opinii o zasadności wspólnego umieszczenia rodzeństwa w rodzinie przysposabiającej;

12/ sporządzanie opinii o możliwości nieumieszczania wspólnie rodzeństwa w rodzinie przysposabiającej z powodu nieznalezienia kandydata do przysposobienia rodzeństwa;

13/ przekazywanie właściwemu ośrodkowi adopcyjnemu informacji i dokumentacji, o których mowa w art. 38a ust.1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, oraz informacji o przebiegu pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

3. W skład zespołu, o którym mowa w ust.1 wchodzą w szczególności:

1/ dyrektor Placówki lub osoba przez niego wyznaczona;

2/ pedagog, psycholog oraz pracownik socjalny;

3/ wychowawca kierujący procesem wychowawczym dziecka;

4/ przedstawiciel organizatora rodzinnej pieczy zastępczej;

5/ lekarz i pielęgniarka, w miarę indywidualnych potrzeb dziecka;

6/ rodzice dziecka, z wyjątkiem rodziców pozbawionych praw rodzicielskich,

7/  inne  osoby,  w  szczególności  asystent  rodziny  prowadzący  pracę  z  rodziną  dziecka oraz przedstawiciel ośrodka adopcyjnego.

4. Do udziału w posiedzeniach zespołu mogą być zapraszani przedstawiciele: sądu właściwego ze względu na miejsce położenia placówki, właściwego powiatowego centrum pomocy rodzinie, ośrodka pomocy społecznej, policji, ochrony zdrowia, instytucji oświatowych oraz organizacji społecznych statutowo zajmujących się problematyką rodziny i dziecka, a także osoby bliskie dziecku.

5. Zespół po dokonaniu okresowej  oceny  sytuacji  dziecka formułuje na piśmie wniosek dotyczący zasadności dalszego pobytu  dziecka w Placówce i przesyła go do sądu.

ROZDZIAŁ IV

Tryb kwalifikowania i zasady przyjmowania dzieci do Placówki

§ 12. Podstawą przyjęcia do Placówki jest skierowanie Starosty Sochaczewskiego lub upoważnionej przez niego osoby

§ 13.1. Przyjmowanie dzieci do Placówki odbywa się przez całą dobę. Wymaganymi dokumentami do umieszczenia dziecka są:

a/ odpis aktu urodzenia, a w przypadku sierot lub półsierot również odpis aktu zgonu zmarłego rodzica,

b/ orzeczenie sądu o umieszczeniu dziecka w placówce albo wniosek rodziców dziecka lub osoby trzeciej o umieszczeniu dziecka w placówce

c/ dokumentacja o stanie zdrowia dziecka w tym karta szczepień

d/ dokumenty szkolne

e/ informacje o prowadzonej pracy z rodziną dziecka i jej rezultatach

§ 14.1. Niezwłocznie po przyjęciu dziecka do Placówki sporządza się diagnozę psychofizyczną dziecka.

2. Niezwłocznie po sporządzeniu diagnozy, o której mowa w ust.1, wychowawca kierujący procesem wychowawczym dziecka, we współpracy z asystentem rodziny prowadzącym pracę
z rodziną dziecka, opracowuje plan pomocy dziecku.

§ 15.1. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka dyrektor Placówki:

1/ przeprowadza postępowanie wyjaśniające;

2/ powiadamia o tym w ciągu 24 godzin rodziców albo opiekunów  prawnych  dziecka,  policję, sąd, który orzekł o umieszczeniu dziecka w  pieczy  zastępczej, asystenta  rodziny prowadzącego  pracę z rodziną dziecka oraz powiatowe centrum pomocy rodzinie.

2. Osoby pełnoletnie, uczące się w szkole, które wyraziły wolę pozostania w Placówce podpisują indywidualny kontrakt, określający szczegółowe zasady ich pobytu w Placówce.

ROZDZIAŁ V

Opieka i wychowanie

§ 16. Dziecku umieszczonemu w Placówce zapewnia się:

1/ wyżywienie, dostosowane do jego potrzeb rozwojowych, kulturowych, religijnych  oraz  stanu

zdrowia;

2/ dostęp do opieki zdrowotnej;

3/ zaopatrzenie w produkty lecznicze;

4/ zaopatrzenie  w  środki  spożywcze  specjalnego  przeznaczenia  żywieniowego  oraz  wyroby

medyczne   wraz   z   pokryciem   udziału  środków  własnych  dziecka - do  wysokości  limitu przewidzianego w  przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków  publicznych;

5/ dostęp    do     zajęć     wychowawczych,     kompensacyjnych,     a     także     terapeutycznych i rewalidacyjnych;

6/ wyposażenie w:

a) odzież,   obuwie,   bieliznę   i   inne  przedmioty  osobistego  użytku,  stosowanie  do  wieku
i indywidualnych potrzeb,

b) zabawki odpowiednie do wieku rozwojowego,

c) środki higieny osobistej;

7/ zaopatrzenie w podręczniki, pomoce i przybory szkolne;

8/ kwotę pieniężną do własnego dysponowania przez dzieci od 5 roku życia, której wysokość, nie niższą niż 1 % i nie wyższą niż 8 % kwoty odpowiadającej kwocie, o której mowa
w art.80 ust.1 pkt.2 ustawy, ustala co miesiąc dyrektor Placówki;

9/ dostęp przez całą dobę do podstawowych produktów żywnościowych oraz napojów;

10/ dostęp do nauki, która w zależności od potrzeb  odbywa  się  w  szkołach  poza  Placówką  lub w systemie nauczania  indywidualnego; 

11/ pomoc   w   nauce,  w   szczególności    przy    odrabianiu  zadań domowych, oraz w miarę potrzeby przez udział w zajęciach wyrównawczych;

12/ uczestnictwo, w miarę możliwości w zajęciach pozalekcyjnych i rekreacyjno-sportowych;

13/ opłatę  za   pobyt   w   bursie  lub  internacie, jeżeli  dziecko  uczy  się   poza  miejscowością

w której znajduje się Placówka;

    14/ pokrycie kosztów przejazdu do i z miejsca uzasadnionego pobytu dziecka poza Placówką.

§ 17. Placówka zapewnia dzieciom:

1/ pokoje mieszkalne właściwie oświetlone, o powierzchni zapewniającej przechowywanie rzeczy osobistych i swobodne korzystanie z wyposażenia;

2/ łazienki z miejscem do prania i suszenia rzeczy osobistych i  toalety, w  ilości  umożliwiającej

    korzystanie z nich w sposób zapewniający intymność i zgodność z zasadami higieny;

3/ miejsce do nauki;

4/ miejsce do przygotowywania posiłków, zapewniające odpowiednie warunki do przechowywania i obróbki żywności;

5/ wspólną przestrzeń mieszkalną, w której można spożywać posiłki, stanowiącą miejsce spotkań i wypoczynku.

ROZDZIAŁ VI

Pracownicy Placówki

§ 18.1 W Placówce zatrudnieni są wychowawcy, w tym wychowawca , o którym mowa w § 7 ust.1.

2. Obsługę w zakresie zadań głównego księgowego, psychologa, pedagoga, pracownika socjalnego, oraz pracowników administracji i obsługi zapewnia Placówka opiekuńczo-Wychowawcza „Atria” w Giżycach.

§ 19. Do podstawowych obowiązków wszystkich pracowników zatrudnionych w Placówce należy w szczególności:

1/ przestrzeganie Regulaminu Pracy Placówki;

2/ przestrzeganie ustalonego w Placówce czasu pracy i wykorzystywanie go w sposób   najbardziej efektywny;

3/ dążenie do osiągania w pracy jak najlepszych wyników i przejawianie w tym kierunku inicjatywy;

4/ przestrzeganie przepisów z zakresu bhp i ppoż.;

5/ przestrzeganie tajemnicy służbowej;

6/ organizowanie stanowiska pracy w sposób zapewniający mu sprawne i terminowe wykonywanie zadań;

7/ natychmiastowe i dokładne wykonywanie poleceń służbowych;

8/ powiadamianie przełożonego o wszelkich działaniach na szkodę Placówki;

9/ poddawanie się okresowym badaniom lekarskim;

10/ dbałość o sprzęt i mienie Placówki.

§ 20. 1 Do zakresu obowiązków wychowawcy o którym mowa w § 7 ust.1 należy:

  1. Zapewnienie prawidowego funkcjonowania i sprawnej realizacji zadań Placówki w celu zaspokojenia potrzeb życiowych dziecka
  2. Koordynowanie pracy wychowawców Placówki, zgodnie z planem pracy Placówkii obowiązującymi przepisami
  3. Przygotowanie merytoryczne posiedzeń zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
  4. Udzielanie pomocy pracownikom w wykonywaniu przez nich obowiązków związanych z wychowaniem, opieką, w kontaktach z rodzinami wychowanków, opiekunami prawnymi, rodzinami zaprzyjaźnionymi innymi osobami bliskimi dziecku
  5. Dokonywanie kontroli pomieszczeń na terenie Placówki informowanie dyrektora o potrzebach wynikających z funkcjonowania Placówki
  6. Koordynowanie spotkań, uroczystości
  7. Przygotowanie godzinowego rozkładu czasu pracy wychowawców, miesięcznego wykazu godzin ponadwymiarowych i zastępstw doraźnych

2. Wychowawca, o którym mowa w § 7 ust.1 odpowiada za:

1/ sprawność organizacyjną i poziom pracy wychowawczej

2/ realizację standardów wychowania i opieki nad poszczególnymi wychowankami

3/ przydział wychowawcom opieki nad poszczególnymi wychowankami

4/ zapewnienie realizacji planu pracy Placówki, zaleceń organu nadzoru, organu prowadzącego przez wychowawców.

§ 21. Do zakresu obowiązków wychowawcy należy:

1/ W zakresie pracy diagnostycznej:

 a) systematyczne prowadzenie i rejestracja obserwacji dziecka,

 b) współpraca ze wszystkimi  pracownikami w celu uzyskania pełnej informacji o dziecku,

 c) udział w pracach zespołu, o którym mowa w § 11;

2/ W zakresie pracy opiekuńczo-wychowawczej:

a) realizowanie zaleceń psychologa i pedagoga,

b) organizowanie i prowadzenie pracy opiekuńczo-wychowawczej w oparciu o program pracy Placówki,

c) organizowanie i prowadzenie zajęć zgodnie z zainteresowaniami dzieci,

d) prowadzenie rozmów, udzielanie pomocy w sytuacjach trudnych, udzielanie rad i wskazówek każdemu dziecku,

e) prowadzenie treningów umiejętności i nabywania kompetencji w zakresie przygotowania dziecka do realizacji procesu usamodzielniania,

f) rozwijanie nawyków higienicznych i sanitarnych, prozdrowotnych ze szczególnym uwzględnieniem  zasad profilaktyki,

g) pomoc w nauce i wyrównywaniu zaległości dydaktycznych,

h) organizowanie pracy na rzecz grupy, Placówki i środowiska,

i) rozwijanie uczuć patriotycznych, dumy i godności narodowej,

j) odpowiedzialność za ład, porządek i estetykę Placówki,

k) udział w pracach dotyczących usamodzielnienia dziecka; 

3/ W zakresie prowadzenia dokumentacji:

a) opracowywanie planu pomocy dziecku,

b) prowadzenie karty pobytu dziecka,

c) prowadzenie rejestracji obserwacji dziecka,

d) prowadzenie kart odzieżowych,

e) sporządzanie dokumentacji samowolnego oddalenia się dziecka,

f) sporządzanie protokołów zniszczenia odzieży i mienia,

g) prowadzenie dokumentacji w zakresie kontaktów dziecka z rodziną  i osobami bliskimi.

h) prowadzenie rejestru wizyt lekarskich i specjalistycznych

i) sporządzanie notatek służbowych

4/ W zakresie bhp i ppoż.:

a) czuwanie nad bezpieczeństwem i zdrowiem dzieci,

b) przestrzeganie zasad samodzielnych wyjść dzieci poza teren Placówki,

c) prowadzenie pogadanek i zajęć z zakresu bhp i ppoż.,

d) udzielanie   natychmiastowej   pomocy  w  razie  wypadku  dziecka  oraz  natychmiastowe

informowanie dyrektora o zaistniałym zdarzeniu,

e) dbanie o stan urządzeń, sprzętu oraz ład i porządek w miejscu pracy.

                                                           ROZDZIAŁ VII

                                              Gospodarka finansowa Placówki

§ 22.1. Placówka prowadzi działalność w formie jednostki budżetowej w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych.

2. Podstawą gospodarki finansowej Placówki jest plan dochodów i wydatków  Placówki, przyjmowany na okres roku kalendarzowego.

3. Placówka prowadzi rachunkowość na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

4. Dyrektor gospodaruje oddanym do używania Placówki i nabytym mieniem ruchomym Powiatu Sochaczewskiego.

5. Rozporządzenie mieniem, o którym mowa w ust.1 wymaga zgody Zarządu Powiatu.

                                                         ROZDZIAŁ VIII

                                                            Kontrola

§ 23.1. Kontrole obejmują realizację zadań Placówki w zakresie przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, a także ustalonych procedur wewnętrznych.

2. Kontrole organizowane i realizowane są w ramach systemu kontroli zarządczej, o której mowa w ustawie o finansach publicznych.

3. Dyrektor Placówki obsługującej zapewnia funkcjonowanie adekwatnej, skutecznej i efektywnej  kontroli zarządczej.

                                                             ROZDZIAŁ IX

                        Przyjęcia interesantów. Tryb załatwiania skarg i wniosków.

§ 24.1. Przyjęcia interesantów odbywają się we wtorki od godz. 10:00 do godz. 12:00.

2. Rozpatrywanie skarg i wniosków następuje w trybie określonym przepisami działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego.

                                                                  ROZDZIAŁ X

                                                           Postanowienia końcowe

§ 25.1. Zmiany w Regulaminie mogą być dokonane w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.

2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy powszechnie obowiązujące i postanowienia innych regulaminów wewnętrznych wydawanych na podstawie tych przepisów.

§ 26. Placówka używa na tablicach, pieczęciach i formularzach oraz korespondencji nazwy:

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Antares”

ul. Matejki 18b

                                                                                                         96-500 Sochaczew


Data wytworzenia: 2021-02-12 Autor: powantares-bip@nowybip.pl Data publikacji: 2021-02-12 07:36 Osoba udostępniająca na stronie: powantares-bip@nowybip.pl Data ostatniej modyfikacji: 2021-02-12 Osoba modyfikująca: powantares-bip@nowybip.pl
Podmiot udostępniający informacje: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Antares" w Sochaczewie Data stworzenia : 2021-02-11 11:31 Autor : powantares-bip@nowybip.pl Data publikacji : 2021-02-11 11:31 Osoba udostępniająca na stronie : powantares-bip@nowybip.pl Data ostatniej modyfikacji : 2021-02-12 07:37 Osoba modyfikująca : powantares-bip@nowybip.pl