Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Antares" w Sochaczewie

Statut

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza ,,Antares”, zwana dalej „Placówką”, działa na podstawie:

1) ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

2) ustawy o samorządzie powiatowym;

3) niniejszego Statutu;

4) innych obowiązujących aktów prawnych.

§ 2. 1. Placówka jest jednostką organizacyjną prowadzoną przez Powiat Sochaczewski.

2. Placówka zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspakaja  jego niezbędne potrzeby, w szczególności emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne.

3. Całodobowy pobyt dziecka w Placówce ma charakter przejściowy – do czasu powrotu dziecka do rodziny naturalnej lub umieszczenia w innych formach rodzinnej pieczy zastępczej.

4. Dziecko, o którym mowa w ust. 3, może przebywać w Placówce do uzyskania pełnoletności, a po uzyskaniu pełnoletności jeżeli uczy się, za zgodą Dyrektora Placówki, nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia.

Rozdział II

Podstawowe zadania Placówki

 § 3. Do zadań realizowanych przez Placówkę należy:

1) realizowanie przygotowanego planu pomocy dziecku;

2) umożliwienie kontaktu dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba, że sąd postanowi inaczej;

3) podejmowanie działań w celu powrotu dziecka do rodziny;

4) zapewnienie dziecku dostępu do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych;

5) objęcie dziecka działaniami terapeutycznymi

6) zapewnienie korzystania z przysługujących świadczeń zdrowotnych.

 § 4. Placówka współpracuje, w zakresie wykonywanych zadań, z sądem, powiatowym centrum pomocy rodzinie, rodziną, asystentem rodziny, organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej oraz z innymi osobami i instytucjami, które podejmują się wspierania działań wychowawczych Placówki, w szczególności w zakresie przygotowania dziecka do samodzielnego życia, jeżeli osoby te uzyskają akceptację Dyrektora Placówki oraz pozytywną opinię organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Rozdział III

Organizacja i zasady działania Placówki

§ 5. Placówce, na podstawie przepisów o samorządzie powiatowym, zapewnia się kompleksową obsługę administracyjną, finansową, w tym rachunkową i sprawozdawczą, organizacyjną oraz specjalistyczną świadczoną przez Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą ,,Atria”, zwaną dalej także „Placówką obsługującą”.

§ 6.1. Dyrektor Placówki obsługującej, o której mowa w § 5, kieruje Placówką przy pomocy wyznaczonego wychowawcy.

2. Dyrektor Placówki obsługującej reprezentuje Placówkę na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za całokształt jej działalności.

 3. Dyrektor Placówki obsługującej działa na podstawie upoważnienia Zarządu Powiatu do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu w zakresie zadań realizowanych przez Placówkę

4. Dyrektor Placówki obsługującej wykonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Placówki.

§ 7. Szczegółowe zadania i organizację, a także typ Placówki określa Regulamin Organizacyjny Placówki uchwalony przez Zarząd Powiatu.

Rozdział IV

Mienie i gospodarka finansowa Placówki

            § 8. 1. Placówka jest jednostką budżetową, której wydatki  pokrywane są ze środków budżetu powiatu, a uzyskane dochody odprowadzane na rachunek budżetu powiatu.

2. Podstawą gospodarki finansowej Placówki jest plan dochodów i wydatków Placówki, przyjmowany na okres roku kalendarzowego.

            3. Rachunkowość Placówki prowadzona jest zgodnie z przepisami obowiązującymi jednostki budżetowe.

            4. Za gospodarkę finansową, rachunkowość i sprawozdawczość Placówki,  odpowiedzialność ponosi Dyrektor Placówki obsługującej.

            § 9. 1. Dyrektor Placówki obsługującej gospodaruje oddanym do używania Placówki i nabytym mieniem ruchomym Powiatu Sochaczewskiego.

2. Rozporządzenie mieniem, o którym mowa w ust. 1, wymaga zgody Zarządu Powiatu.

Rozdział V

System kontroli

         § 10. Dyrektor Placówki obsługującej zapewnia funkcjonowanie adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§ 11. 1. W sprawach nieuregulowanych w statucie stosuje się przepisy powszechnie obowiązujące.

 

            2. Zmiany statutu mogą być dokonywane w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.


Data wytworzenia: 2021-02-12 09:26 Autor: powantares-bip@nowybip.pl Data publikacji: 2021-02-12 09:26 Osoba udostępniająca na stronie: powantares-bip@nowybip.pl Data ostatniej modyfikacji: 2021-02-12 Osoba modyfikująca: powantares-bip@nowybip.pl
Podmiot udostępniający informacje: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Antares" w Sochaczewie Data stworzenia : 2021-02-11 11:30 Autor : powantares-bip@nowybip.pl Data publikacji : 2021-02-11 11:30 Osoba udostępniająca na stronie : powantares-bip@nowybip.pl Data ostatniej modyfikacji : 2021-02-12 09:27 Osoba modyfikująca : powantares-bip@nowybip.pl